Protokolün Tam Metni Açıklandı

Protokolün Tam Metni Açıklandı
banner23

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın tam metni:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti

aralarındaki iktisadi ve mali işbirliğinin 2019 yılında aşağıdaki koşullarda

sürdürülmesi hususunda anlaşmışlardır.

I- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti;

1. Ek-1’de yer alan 2019 Eylem Planı’nda belirlenen hedefleri ve reform eylemlerini

zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmeyi,

2. En geç 2019 yılı Ekim ayının sonuna kadar 2020-2022 dönemini kapsayan

Ekonomik Program teklifini hazırlamayı,

II- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti;

1. Kamu Maliyesinin Desteklenmesi, Reel Sektörün Desteklenmesi, Altyapı

Yatırımları, Savunma ve Reformların Desteklenmesi için kullanılmak amacıyla

1.215 milyon TL’ye (Ek-2) kadar olmak üzere Türk Lirası cinsinden hibe ile Türk

Lirası veya ABD Doları cinsinden kredi yardımında bulunmayı,

2. Hibeleri, Ek-3’de yer alan “Hibelerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” ;

Kredileri, Ek-4’de yer alan “Kredilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”

çerçevesinde kullandırmayı,

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti’nin ihtiyaç duyacağı her alanda teknik

yardım sağlamayı, kamu görevlilerini ve diğer uzmanlarını ihtiyacın gerektirdiği

sürece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçici olarak görevlendirmeyi,

taahhüt etmişlerdir.

III- Diğer Hususlar

1. Türkiye Cumhuriyeti tarafından taahhüt edilen kredi ve hibe tutarlarının tertipler

arasındaki dağılımı Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konularak belirlenir.

2. Bu anlaşmanın dışında yapılacak diğer yardımlar, Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında protokol

imzalanmak suretiyle yapılır. Ancak bu yardımlar bu anlaşmanın amaçlarına

aykırı olamaz.

3. Altyapı ve Reel Sektör projelerinin 2019 Eylem Planı’nın amaçlarına uygun

olması esastır. Bu uygunluk T.C. Teknik Heyetince gözetilir.

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknik Heyeti, her ay Aylık Program İzleme

Raporu hazırlar. Bu raporlar Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyetince aylık olarak

yapılacak toplantılarda değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde belirlenen

kredi ve hibeler Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyeti kararına istinaden

Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın onayı üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı

tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aktarılır.

5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gidişatı ve Programın

uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknik

Heyetlerinin Ekim ve Aralık aylarında yapacakları gözden geçirme

toplantılarında değerlendirilir.

6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Ekim ayı sonuna kadar hazırlanması

taahhüt edilen 2020-2022 dönemini kapsayan Ekonomik Program teklifi 2019 yılı

sonuna kadar taraflar arasında gerekli görüşmeler yapılarak sonuçlandırılır.

7. Reformları desteklemek için ayrılan kaynak, reformların finansmanında veya

reformların tamamlanması şartına bağlı olarak bütçe açığı için kullanılır.

8. İşbu Anlaşma, tarafların kendi mevzuatları uyarınca yasal işlemleri

tamamladıklarını belirten son bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İşbu Protokol …/…/2019 tarihinde iki asıl nüsha olarak Lefkoşa ve Ankara’da

imzalanmıştır.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3

banner18